Едукација

ЗОШТО ДА СЕ ИНВЕСТИРА ВО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ

Тривити тим

19.09.2023

Управувањето со човечки капитал е дел од културата на компанијата и обврска на сите лидери во организацијата, не само на менаџерите за човечки ресурси, да ја креираат, негуваат, развиваат и пренесуваат таа култура во секојдневното работење, како начин на работа / однесување, користејќи ги сите достапни алатки.

Претставува збир на активности во организацијата кои подразбираат регрутирање, задржување, управување, развој и креирање благосостојба на вработените со цел зголемување на нивната ангажираност, а со тоа и зголемување на вредноста на самата компанијата.

Поразлично е од само сектор за човечки ресурси. Но темата не ми е да ја дефинирам различноста, многу повеќе ќе зборувам ЗОШТО да инвестираме во управување со човечкиот капитал и што можеме да направиме повеќе на темата.

Со инвестирање во развојот на човечкиот капитал компаниите можат да ги подобрат своите финансиски резултати, да го зголемат нивото на ангажираност (Engagement) и задоволство на вработените, што ќе придонесува до помал обрт и постабилна работна сила.

Во продолжение, некои од вредностите и придобивките кои компаниите ги имаат, а се од перспектива на светски реномирани консултантски куќи.

,,Извештајот на McKinsey покажа дека компаниите кои даваат приоритет на управувањето со таленти и инвестираат во развојот на своите вработени, ги надминуваат своите конкуренти на неколку начини.

Тие постигнаа подобри финансиски перформанси, мерени преку вкупните приходи на акционерите. Тие, исто така, имаа повисоки стапки на задоволство на вработените, што пак беше во корелација со пониски стапки на обрт на персоналот, намалувајќи ги трошоците за регрутирање и обуки во организацијата.,,

Развојот на вработените може да доведе до поголема иновација и креативност.

,,Студијата на Deloitte покажа дека компаниите кои го нагласуваат развојот на вработените имаат двојно поголема веројатност да бидат иновативни и агилни, во споредба со оние кои не инвестираат во развојот на вработените.,,

Посебно важно денес и за во иднина е препознавањето (брендирањето) на компанијата како добар работодавач, поврзано со целокупниот процес на Employer Branding, низ призма на искуствата на вработените.

Да ги резимираме придобивките:

- Подобри финансиски резултати,

- Повисоко ниво на ангажираност (Engagement) на вработените,

- Намалување на обртот на вработени,

- Намалување на трошоци за регрутација и тренинг,

- Поголема иновативност и креативност,

- Подобрување на имиџот на компанијата како место за работа (Great Place 2 Work)

...сосема доволно причини да инвестираме време и ресурси во активностите поврзани со управување со човечкиот капитал во организацијата.

И не случајно сме посветени на оваа тема во нашето секојдневно работење, впрочем малкумина можеби знаат дека инспирација за нашето име Thrivity доаѓа од зборот Thrive – збор кој во Англискиот јазик значи да растеш енергично, да процветаш, да напредуваш кон и да ја реализираш целта и покрај сите околности.

Со таа цел, креиравме тренинг програма од 6 интерактивни модули, каде учесниците ќе се стекнат со вештини за управување со човечкиот капитал, ќе научат како да ги применуваат во пракса и како да станат инспирација за управување со човечкиот капитал во своите организации.

Истата ќе се одржи во период Октомври / Декември 2023, а повеќе информации може да пронајдете на овој линк.

Заедно да ја негуваме културата на управување со човечкиот капитал и да ја направиме нашата организација привлечно место за работа во која луѓето ќе сакаат да пристапат и да останат во истата.

Оваа активност е ко-финансирана од Владата на Швајцарија преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ и Тривити.