Управување со човечки капитал

Управување со човечки капитал (Human Capital Management) се однесува на стратешкиот пристап кој го преземаат организациите за да управуваат и да ја максимизираат вредноста на нивната работна сила како највреден и најценет ресурс. Опфаќа збир на практики, процеси и стратегии насочени кон привлекување, развивање, ангажирање и задржување на талентирани вработени градејќи ги нивните вештини, знаења и способности за остварување на целите и задачите на организацијата. 

Кој би требало да учествува?

Програмата е наменета за топ менаџери, менаџери на сектори, ХР менаџери, како и сопственици на компании кои во своето работење се соочуваат со предизвикот на привлекување, развој и задржување на вработени.

Научете како подобро да управувате со човечкиот капитал во вашите организации.  

Човечкиот капитал и потребата од квалитетно водење на стратегиите во човечките ресурси стануваат императив за секој бизнис. 

Преку воведување на нови практики или подобрување на постоечките унапредете ги вашите компетенции и стекнете се со алатки кои ќе ви бидат се понеопходни во ерата на „војна за таленти.“ 

Пријави се! 

Времетраење на програмата 6 сесии по 4 часа (од октомври до декември 2023), а работилниците ќе бидат поделени во две нивоа: Основно и Напредно. 

Распоред на настани

Модул 1
13ч – 18ч 
Модул 2
 13ч – 18ч
Модул 3
13ч – 18ч 
Модул 4
 13ч – 18ч
Модул 5
13ч – 18ч 
Модул 6
12ч – 17ч 
Нетворкинг настан
17ч – 19ч 
05.10 (чет) 19.10 (чет) 02.11 (чет) 16.11 (чет) 28.11 (вто) 06.12 (среда) 06.12 (среда)

 

Пријави се! 

Програма: 

Процес на регрутација (Recruitment Process)

Систем на плати и бенефиции (Salary & Benefits System)

Управување со перформанси (Performance Management)

Креирање организациска култура (Creation of organizational culture)

Ангажираност на вработените (Engagement)

Планирање на работна сила и развој на таленти и идни лидери (Workforce & Talent Management)

Процесот на регрутација вклучува сет активности со цел привлекување, оценување и избор на кандидати за слободни работни места во организација.

 • Анализа на организациската структура и култура 
 • Анализа на компанијата како работодавач, поврзано со работното место  
 • Дефинирање на ,,Идеалниот,, кандидат/ка:  
 • EVP – Employee Value Proposition  
 • Креирање и објавување на оглас 
 • Регрутмент маркетинг (recruitment marketing) 
 • Процес на предселекција  
 • Евалуација на клучни бихевиорални компетенции 
 • Психолошко профилирање  
 • Понуда за вработување  
 • Развоен план за избраниот кандидат
Управување со Плати и Бенефиции претставува процес на креирање и развој на финансиски и нефинансиски придобивки за вработените
Во овој контекст, се вклучени следниве аспекти:

 

 • Плата
  • Платни Модели и Политика
  • Опис на работно место
  • Организациска Структура
  • Егзистенционални потреби – Основни услови за работа

 

 • Бонуси и надоместоци
  • Политика на бонуси
  • Прекувремени и Работа во Неработни Денови
  • Еднократни и Долгорочни Бонуси
  • Други Финансиски надоместоци

 

 • Бенефиции (нефинансиски)
  • Процес на Вработување
  • Програми за личен и професионален развој
  • Систем за управување со перформанси
  • Баланс помеѓу приватниот живот и работата

Системот за управување со перформанси вклучува сетирање на јасни очекувања поврзани со остварувањата и однесувањето на вработените, обезбедување редовен фидбек, спроведување на евалуација и идентификување можности за подобрување.

 • Дефинирање на индивидуални цели во согласност со целите и стратегијата на организацијата 
 • Процес на комуникација на очекувањата 
 • Оценување 
 • Обезбедување на ефективен фидбек 
 • Препознавање на потреби за развој 
 • Подготовка на личен развоен план 
 • Модели на коучинг и менторство 
 • Користење на современа технологија 
 • Етичност и праведност во процесот на управување со перформанси 

Организациска култура (Идентитет на организацијата) се однесува на сет на споделени верувања, вредности и принципи со која се дефинира суштината на постоењето на организацијата и однесувањето на членовите во и надвор од неа.
„Здравата“ организациска култура придонесува кон зголемена продуктивност, развој, ефикасност и значително ја намалува флуктуацијата на работната сила. 

Организациската култура може да биде видлива во многу аспекти на организацијата, како што се: 

 • Визија, Мисија и Вредности на компанијата 
 • Лидерски Стил 
 • Начин на комуникација 
 • Норми на однесување 
 • Симболи 
 • Однесување кон општеството и заедницата 
 • Форма на организациска структура 
 • Однос кон соработниците 
 • Однос кон работата 
 • Баланс помеѓу приватниот живот и работата 
 • Начин на управување со човечки капитал 

Ангажираните вработени  (engaged employees) ќе бидат продуктивни, мотивирани и посветени на својата работа. Вклучува стратегии за подобрување на задоволството од работата, рамнотежата помеѓу приватниот живот и работата, како и целокупната благосостојба на вработените.

 • Концепт на ангажираност (engagement) 
 • Зошто ангажираните вработени се важни за организацијата 
 • Мерење на ангажираноста 
 • Главни фактори кои влијаат на нивото на ангажираност 
 • Толкување на резултати од анкети за мерење на ангажираност 
 • Подготовка на акциски планови  
 • Креирање на средина на отворен фидбек и соработка 
 • Стратегии за поддршка на вработените во периоди исполенти со предизвици и промени 

Планирање на работна сила (Workforce management) подразбира процес кој ќе и обезбеди на организацијата расположливост со човечки капитал за потребите на бизнисот, денес и во иднина на најефективен начин. Развојот на таленти опфаќа идентификување на клучни работни позиции и кадар со потенцијал за развој со цел развој на вработените и пополнување идни менаџерски – лидерски позиции.
Клучните области кои се опфатени се: 

 • Анализа на структурата на вработени по човек и позиција 
 • Анализа на ризици, поврзано со работни позиции / соработници 
 • Правилно распоредување на талентирани соработници по сектори / деловни едининци 
 • Идентификување на идни потреби на работни места и соодветно соработници со потребни способности 
 • Kреирање на иднивидуален развоен план за секој вработен 
 • Воведување Талент Менаџмент програма 
 • Идентификација на клучните позиции и проценка на ризиците за губење на вработени на истите 
 • Воведување на програма за наследување за клучните позиции 
 • Креирање на индивидуална програма за забрзан развој на наследниците и потенцијалните таленти 
 • Имплементација на развојната програма 

Процесот на регрутација вклучува сет активности со цел привлекување, оценување и избор на кандидати за слободни работни места во организација.

 • Анализа на организациската структура и култура 
 • Анализа на компанијата како работодавач, поврзано со работното место  
 • Дефинирање на ,,Идеалниот,, кандидат/ка:  
 • EVP – Employee Value Proposition  
 • Креирање и објавување на оглас 
 • Регрутмент маркетинг (recruitment marketing) 
 • Процес на предселекција  
 • Евалуација на клучни бихевиорални компетенции 
 • Психолошко профилирање  
 • Понуда за вработување  
 • Развоен план за избраниот кандидат
Управување со Плати и Бенефиции претставува процес на креирање и развој на финансиски и нефинансиски придобивки за вработените
Во овој контекст, се вклучени следниве аспекти:

 

 • Плата
  • Платни Модели и Политика
  • Опис на работно место
  • Организациска Структура
  • Егзистенционални потреби – Основни услови за работа

 

 • Бонуси и надоместоци
  • Политика на бонуси
  • Прекувремени и Работа во Неработни Денови
  • Еднократни и Долгорочни Бонуси
  • Други Финансиски надоместоци

 

 • Бенефиции (нефинансиски)
  • Процес на Вработување
  • Програми за личен и професионален развој
  • Систем за управување со перформанси
  • Баланс помеѓу приватниот живот и работата

Системот за управување со перформанси вклучува сетирање на јасни очекувања поврзани со остварувањата и однесувањето на вработените, обезбедување редовен фидбек, спроведување на евалуација и идентификување можности за подобрување.

 • Дефинирање на индивидуални цели во согласност со целите и стратегијата на организацијата 
 • Процес на комуникација на очекувањата 
 • Оценување 
 • Обезбедување на ефективен фидбек 
 • Препознавање на потреби за развој 
 • Подготовка на личен развоен план 
 • Модели на коучинг и менторство 
 • Користење на современа технологија 
 • Етичност и праведност во процесот на управување со перформанси 

Организациска култура (Идентитет на организацијата) се однесува на сет на споделени верувања, вредности и принципи со која се дефинира суштината на постоењето на организацијата и однесувањето на членовите во и надвор од неа.
„Здравата“ организациска култура придонесува кон зголемена продуктивност, развој, ефикасност и значително ја намалува флуктуацијата на работната сила. 

Организациската култура може да биде видлива во многу аспекти на организацијата, како што се: 

 • Визија, Мисија и Вредности на компанијата 
 • Лидерски Стил 
 • Начин на комуникација 
 • Норми на однесување 
 • Симболи 
 • Однесување кон општеството и заедницата 
 • Форма на организациска структура 
 • Однос кон соработниците 
 • Однос кон работата 
 • Баланс помеѓу приватниот живот и работата 
 • Начин на управување со човечки капитал 

Ангажираните вработени  (engaged employees) ќе бидат продуктивни, мотивирани и посветени на својата работа. Вклучува стратегии за подобрување на задоволството од работата, рамнотежата помеѓу приватниот живот и работата, како и целокупната благосостојба на вработените.

 • Концепт на ангажираност (engagement) 
 • Зошто ангажираните вработени се важни за организацијата 
 • Мерење на ангажираноста 
 • Главни фактори кои влијаат на нивото на ангажираност 
 • Толкување на резултати од анкети за мерење на ангажираност 
 • Подготовка на акциски планови  
 • Креирање на средина на отворен фидбек и соработка 
 • Стратегии за поддршка на вработените во периоди исполенти со предизвици и промени 

Планирање на работна сила (Workforce management) подразбира процес кој ќе и обезбеди на организацијата расположливост со човечки капитал за потребите на бизнисот, денес и во иднина на најефективен начин. Развојот на таленти опфаќа идентификување на клучни работни позиции и кадар со потенцијал за развој со цел развој на вработените и пополнување идни менаџерски – лидерски позиции.
Клучните области кои се опфатени се: 

 • Анализа на структурата на вработени по човек и позиција 
 • Анализа на ризици, поврзано со работни позиции / соработници 
 • Правилно распоредување на талентирани соработници по сектори / деловни едининци 
 • Идентификување на идни потреби на работни места и соодветно соработници со потребни способности 
 • Kреирање на иднивидуален развоен план за секој вработен 
 • Воведување Талент Менаџмент програма 
 • Идентификација на клучните позиции и проценка на ризиците за губење на вработени на истите 
 • Воведување на програма за наследување за клучните позиции 
 • Креирање на индивидуална програма за забрзан развој на наследниците и потенцијалните таленти 
 • Имплементација на развојната програма 

Основно ниво:

Процес на регрутација

Систем за плати и бенефиции

Управување со перформанси

Напредно ниво:

Креирање на организациска култура

Ангажираност на вработените

Развој на таленти и идни лидери

 

Главна цел на програмата е да ги споделиме знаењата и искуствата со учесниците и да ги инспирираме во областите:
 • Дефинирање на внатрешни процеси за менаџирање на таленти  
 • Зголемување на продуктивноста и ефикасноста на вработените
 • Намалување на обртот на вработени
 • Подигање на мотивацијата кај вработените
 • Поставување соодветен модел на плати и бенефиции во рамките на компанијата
Нетворкинг настан
Како последна фаза за сите учесници ќе биде организиран нетворкинг настан на кој во неформална атмосфера, компаниите кои имаат отворени работни позиции ќе имаат можност да се запознаат со кандидатите кои успешно ја завршиле тренинг програмата.
Цена по учесник (основно + напредно ниво): 800 евра
Цена по учесник (напредно ниво): 399 евра
***Mожност за плаќање на 3 рати
***Цените се без ДДВ
Бројот на учесници е ограничен.
Пријави се!
За сите прашања и дополнителни информации контактирајте нè на: info@thrivity.com.mk