Управување со човечки капитал

КРЕИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА

ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

ПЛАТИ И БЕНЕФИЦИИ

ТАЛЕНТ (Планирање на иден кадар за клучни работни позиции)

Процес на регрутирање

КРЕИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА

„Здравата“ организациска култура придонесува кон зголемена продуктивност, развој, ефикасност и значително ја намалува флуктуацијата на работната сила.

Организациска култура (Идентитет на организацијата) – верувања, вредности и принципи со која се дефинира суштината на постоењето на организацијата и однесувањето на членовите во и надвор од неа.

Некои од областите опфатени во овој дел се:
– Креирање на Визија, Мисија и Вредности на компанијата
– Лидерски Стил
– Начин на комуникација
– Норми на однесување
– Симболи
– Однесување кон општеството и заедницата
– Форма на организациска структура
– Однос кон соработниците
– Однос кон работата
– Баланс помеѓу приватниот живот и работата
– Однос кон можностите…( човечки капитал)

ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА – човечки капитал

Планирање на работна сила (Workforce management) подразбира процес кој ќе и обезбеди на организацијата расположливост со човечки капитал за потребите на бизнисот, денес и во иднина на најефективен начин.

Некои од областите опфатени во овој дел се:
– По човек / работна позиција планирање на дневните обврски и поврзаноста со останатата организација
– Анализа на ризици, поврзано со работни позиции / соработници
– Правилно распоредување на талентирани соработници по дивизии, сектори …
– Идентификување на број на идни потреби на работни места и соодветно соработници со потребни способности
– Идентификување на работни места кои можеби во иднина нема да постојат
– Kреирање на план за развој на способностите на соработниците во однос на потребите и моменталните слабости
– Баланс помеѓу приватниот живот и работата
– Воведување Талент Менаџмент програма

ПЛАТИ И БЕНЕФИЦИИ

Процес на креирање на финансиски и не-финансиски бенефиции за вработените во организацијата – Политика на плати и бенефиции.

Некои од областите опфатени во овој дел се:

1. ПЛАТИ
– Тековниот модел на плати и бенефиции
– Работните места и опис
– Организациската структура
– „Егзистенционални потреби“ – Основни услови за работа

2. БОНУСИ И НАДОМЕСТОЦИ – Финансиски
– Политика на бонуси
– Прекувремена и работа за викенди и празници
– Еднократни бонуси
– Долгорочни бонуси
– Други финансиски надоместоци

3. БЕНЕФИЦИИ – Не-финансиски
– Процес на вработување
– Развојни програми
– Перформанс менаџмент
– Баланс помеѓу приватниот живот и работата…

Идентификување на клучни работни позиции и кадар со потенцијал за развој со цел развој на вработените и пополнување идни менаџерски – лидерски позиции.

– Идентификување на клучни работни позиции во организацијата и проекција на потреби за во иднина
– Креирање на развојна патека во организацијата
– Идентификување на потенцијал (Talent Pool)
– Креирање на индивидуална развојна патека
– Креирање на индивидуална развојна програма
– Имплементација на развојната програма

ПРОЦЕС НА РЕГРУТИРАЊЕ

– Подготовка на опис на работно место
– Советување во однос на условите за работа
– Проценка на потребни способности (Технички, Лични и Менаџерски / Лидерски вештини)
– Подготовка на оглас
– Организација на огласување
– Процес на селекција (Прелиминарни интервјуа) и предлог, препораки
– Финално интервју
– Предлог за вработување

Потребни ви се повеќе информации?

Контактирајте нѐ