Dizajn organizativ

Metodologjia në hapa – analizimi i dizajnit organizativ momental, përcaktimi i dobësive të biznesit (struktura, proceset, procedurat, sistemet, etj.) dhe propozimi për përmirësimin e tyre me qëllim të realizimit të pritshmërive aktuale dhe të ardhshme të biznesit përmes planit konkret të aktiviteteve. 

HAPI 1

  1. PËRKUSHTIMI NDAJ PROCESIT
  2. .PËRCAKTIMI I “EKIPIT TË LIDERIT QË DO TË UDHËHEQË PROCESIN”
  3. PËRGATITJA E PLANIT DHE KOMUNIKIMI ME EKIPIN

HAPI 2

  1. “DIAGNOSTIKIMI I BIZNESIT”
  2. REVIZIONI I REZULTATEVE DHE REKOMANDIMEVE
  3. HARTIMI I PLANIT TË VEPRIMIT TË AKTIVITETEVE

HAPI 3

  1. PËRGATITJA PËR ZBATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË AKTIVITETEVE
  2. PËRFSHIRJA E NJERËZVE NË PROCESET E NDRYSHIMEVE
  3. ZBATIMI I PLANIT TË VEPRIMIT
  4. REVIZIONI I SUKSESIT

Ju nevojiten më shumë informacione?

Na kontaktoni