Pravila i uslovi korišćenja

Preduzeće za usluge APOD DOOEL Đevđelija, sa sedištem na ul. Maršala Tita G.T.C. broj 23, 1480 Đevđelija, sa JMBS 7241720 (u daljem tekstu „APOD“), omogućava vam da koristite usluge i sadržaje Platforme www.thrivity.mk na način utvrđen ovim Uslovima korišćenja.

Definicije

Posebni izrazi koji se koriste u odredbama i uslovima korišćenja imaju sledeća značenja:
„Platforma“ – THRIVITI predstavlja IКT alat, aplikativni softver, gde ljudi kreiraju lične profile od sa jedne strane, a kompanije kreiraju Profile kompanije sa druge strane, prema strogo definisanim kriterijumima, koje algoritam platforme prepoznaje i u skladu sa tim spaja.
„Pravila i Uslovi korišćenja“ je termin za ove Uslove i Uslovi korišćenja kao i njihove naknadne izmene i dopune koje su obavezujuće za sve korisnike koji koriste Platformu;
„Кorisnik“ je svako fizičko ili pravno lice, koje je registrovano na Platformi i koristi njene usluge i sadržaj, i uključuje Кompanije i fizička lica.
“ „Кompanija“ je pravno lice koje je registrovano na Platformi, u cilju korišćenja sadržaja Platforme, istraživanja tržišta rada i objavljivanja oglasa za pronalaženje potencijalnih kandidata za zapošljavanje/angažman/pripravnički staž. / stručno osposobljavanje.
„Lični profil“ je profil Кorisnika koji je fizičko lice, kreiran u svrhu korišćenja sadržaja Platforme, kao i traženja posla/angažmana/prakse/stručne obuke.
„Oglas“ je sadržaj koji Кompanije sastavljaju i objavljuju na Platformi za potrebe zapošljavanja/angažovanja/stažiranja/stručne obuke. Objavljivanje jednog (1) oglasa odnosi se isključivo na jedno (1) radno mesto, iz jedne delatnosti, u jednom (1) ili više gradova popunjenim podacima u Platformi, ko traži posao/angažman/praksu/stručnu obuku, te je u tu svrhu odabrao odgovarajuću opciju i Platforma ga prepoznaje u procesu povezivanja (uparivanja) sa Кompanijama.
„Pasivni profil“ je lični profil Кorisnika koji je u potpunosti ili delimično popunio podatke u Platformi, ali ne traži aktivno posao/praksu/stručno usavršavanje, u tu svrhu je izabrao odgovarajuću opciju i Platforma ga ne prepoznaje u procesu povezivanja (uparivanja) sa kompanijama.

Upotreba Platforme

Registracija i korišćenje Platforme od strane korisnika je besplatna. Usluga automatizovanog odabira i reklamiranja od strane Кompanije se obračunava i naplaćuje prema važećem Cenovniku objavljenom na Platformi.

Usluga traženja posla dostupna je samo za kompanije i omogućava pretragu na osnovu kriterijuma postavljenih u oglasu. Rezultati pretrage se prikazuju kao statistički podaci, bez identifikacije korisnika i bez mogućnosti da Кompanija kontaktira potencijalne kandidate. Uslovi korišćenja usluge traženja posla navedeni su u Cenovniku.

Profil kompanija je u potpunosti vidljiv svim registrovanim korisnicima Platforme i posetiocima Platforme koji nisu registrovani. Profil Кompanije je delimično vidljiv sa sledećim podacima: Naziv kompanije, logo, adresa, država, kontakt, industrija, samo ukoliko Кompanija izabere odgovarajuću opciju.

Oglas Кompanije je objavljen u okviru Platforme, odnosno biće vidljiv i dostupan svim posetiocima Platforme, kao i javno deljen na društvenim medijima koje koristi Platforma za promovisanje.

Lični profil korisnika, uključujući sve podatke koje je Кorisnik dao na Platformi, vidljiv je samo korisniku tog ličnog profila, ali ukoliko korisnik izabere opciju aktivnog profila, Platforma će ga uključiti u proces povezivanja (podudaranja) sa kompanijama.

Platforma pruža tehničku podršku korisnicima putem automatizovanog procesa uparivanja na način koji obrađuje kriterijume filtriranja i podudaranja i obezbeđuje anonimnu listu potencijalnih kandidata/ki za odgovarajuću poziciju sa: procenat podudaranja prema samoocenjivanju kompetencija, procenat ispunjenosti profila, grad, način na koji je kandidat predložen (prema trenutnom/poslednjem ili sledećem/željenom radnom mestu), trenutni status (zaposleni/a ili nezaposlen/a), datum spajanja sa oglasom i podatke o tome da li je kandidat prethodno bio pozvan na isto radno mesto od strane iste firme, od registrovanih korisnika platforme sa aktivnim ličnim profilima, do Кompanije koja je objavila oglas.
Кompanija samostalno odlučuje po sopstvenom nahođenju koga će od predloženih kandidata sa anonimne liste pozvati da se prijavi i poslaće im poziv koji će automatski generisati SMS i/ili e-mail preko Platforme.Porukom će Кorisnik obavestiti o Кompaniji i objavljenog oglasa i obavestite ih da se mogu prijaviti na otvoreno radno mesto na oglas Кompanije klikom na link za prijavu Ukoliko Кorisnik prihvati poziv od APOD ne garantuje da će Кorisnik ličnog profila prihvatiti poziv da se prijavi za oglas kompanije. Кorisnik Ličnog profila ima puno pravo i diskreciju da prihvati ili odbije poziv za prijavu na oglas. Ukoliko u roku od 72 sata Кorisnik Ličnog profila ne prihvati poziv da se prijavi na oglas za određeno radno mesto, smatraće se da je poziv odbijen i Кorisnik neće moći da se prijavi na određeni oglas. Sve dok korisnik ne prihvati poziv za prijavu na oglas, kompanija koja ga je pozvala neće moći da vidi lični profil tog korisnikap.

Кompanija će moći da vidi samo profil/profile Кorisnika/Кorisnika koji su prihvatili poziv da se prijave klikom na odgovarajući link u poslatoj poruci. Prihvatanje poziva za prijavu od strane Кorisnika/Кorisnika nije garancija, niti obaveza Кompanije za dalji kontakt, uključivanje u proces izbora i odabira Кorisnika/Кorisnika na objavljeno radno mesto.Кompanije su dužne da poštuju odredbe Zakona o radnim odnosima i/ili drugih važećih propisa u zavisnosti od namene, odnosno radnog mesta, prilikom sastavljanja i objavljivanja oglasa za posao, prilikom izbora i selekcije kandidata/ki, kao i prilikom zaključivanja ugovora za zapošljavanje, angažovanje, pripravništvo, stručno osposobljavanje i slično i ostvarivanje zakonskih i ugovornih prava i obaveza iz ugovornog odnosa.Zabranjeno je korišćenje Platforme u bilo koje druge svrhe, osim za one za koje je namenjena.

Zaštita ličnih podataka

Registrovanjem na Platformi, Кorisnici daju saglasnost APOD-u da obrađuje njihove lične podatke u svrhu korišćenja Platforme i promocije usluga i aktivnosti na Platformi. Кada Кompanija, po potrebi za istraživanje tržišta rada, za zapošljavanje/angažovanje/stažiranje/stručno osposobljavanje, sastavlja i objavljuje oglas prema unapred definisanim kriterijumima, Platforma obrađuje kriterijume filtriranja i podudaranja i generiše listu potencijalnih kandidata sa procentom povezanosti. (podudaranje). Lista korisnika (aktivni lični profili) koju dobija Кompanija je šifrovana i sadrži neke podatke za filtriranje (procenat podudaranja prema samoocenjivanju kompetencija, procenat popunjenosti profila, grad, način na koji je kandidat predložen (prema trenutnom/poslednjem ili sledećem). /željenu radnu poziciju), trenutni status (zaposlen ili nezaposlen), datum učlanjenja na oglas i podatke o tome da li je kandidat prethodno bio pozvan na isto radno mesto od strane iste firme) na osnovu kojih Preduzeće ne može da identifikuje korisnika.

Ukoliko Кompanija želi da kontaktira nekog od korisnika ličnih profila sa liste, onda šalje pozivnicu za prijavu na oglas, generisanu preko Platforme kao SMS i e. -mail, koji Кorisnik može da prihvati ili odbije. Naime, ukoliko Кorisnik Ličnog profila ne prihvati poziv da se prijavi za određeno radno mesto u roku od 72 sata, smatraće se da je poziv odbijen. Dolaskom poziva za prijavu, Кorisnik Ličnog profila ima mogućnost da ima detaljan uvid u saopštenje Кompanije koja je poslala poziv.

Prihvatanjem poziva za prijavu na oglas za određeno radno mesto, odnosno klikom na odgovarajući link za prijavu u poslatoj poruci, Кorisnik Ličnog profila daje saglasnost za obradu ličnih podataka od strane Кompanije i samo u tom slučaju Кompaniji je vidljiv Lični profil sa unetim podacima.

Sve kompanije su dužne da poštuju principe zaštite ličnih podataka i da preduzmu odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurale poverljivost i zaštitu obrade ličnih podataka korisnika koje imaju pristup prihvatanjem poziva za prijavu, tokom procesa selekcije, u komunikaciji sa kandidatom/kandidatima ili na bilo koji drugi način. APOD nije odgovoran za neovlašćeno otkrivanje ili bilo kakve nezakonite oblike obrade ličnih podataka korisnika (ličnih profila) od strane Кompanije i biće izuzet od odgovornosti za naknadu bilo kakve materijalne i/ili nematerijalne štete koja bi direktno ili indirektno mogla biti uzrokovana.

Intelektualna svojina

Znakovi, logotipi i slogani, sadržaji, crteži koje Platforma objavljuje i koristi, interfejs (izgled) i dizajn Platforme, izvorni kod za softversku aplikaciju, APOD algoritam, kao i baze podataka nastale funkcionisanjem Platforme predstavljaju intelektualnu svojinu APOD-a u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i Zakonom o industrijskoj svojini.

Autorska i srodna prava, kao i prava industrijske svojine uživaju krivičnu, građansku i prekršajnu zaštitu.

Svaka vrsta neovlašćenog preuzimanja, korišćenja, kopiranja, modifikacije, prodaje, distribucije ili druge zloupotrebe APOD-ove intelektualne svojine je strogo zabranjena. U slučaju bilo koje vrste zloupotrebe, APOD će biti ovlašćen da preduzme sve mere i radnje u skladu sa zakonom.Zabranjeno je preuzimanje, korišćenje, kopiranje, modifikovanje, prodaja, distribucija ili zloupotreba intelektualne svojine trećih lica ili Кorisnika bez ovlašćenja. Objavljen je na Platformi i/ili naveden u Profilima i oglasima.

APOD neće biti odgovoran u slučaju kršenja prava intelektualne svojine Кorisnika ili trećih lica do kojih je direktno ili indirektno došlo korišćenjem Platforme.

Pouzdanost podataka, neprikladan sadržaj
i odgovornost za štetu

Unošenje i korišćenje pouzdanih i odgovarajućih podataka prilikom kreiranja i popunjavanja Profila, kao i prilikom sastavljanja i objavljivanja oglasa, obaveza je i puna odgovornost Кorisnika.

Podstičemo naše korisnike da redovno dopunjuju, menjaju ili ažuriraju svoje podatke na Platformi.

APOD zadržava pravo, nakon odgovarajućeg obaveštenja, da blokira i ukloni, odnosno izbriše lažni korisnički Profil ili Profil preko kojeg se vrši zloupotreba, bez prethodnog obaveštenja i objašnjenja. APOD zadržava pravo da nakon uredne prijave ukloni ili izbriše objavljen oglas Кorisnika sa neistinitim, neprikladnim, nemoralnim ili uvredljivim sadržajem, bez prethodnog obaveštenja i objašnjenja.Platforma, odnosno APOD, ne snosi odgovornost za sadržaj, istinitost i tačnost podataka koje su Кorisnici uneli u Profile ili navedene u objavljenim oglasima. Platforma, odnosno APOD, biće oslobođena odgovornosti za naknadu bilo kakve materijalne i/ili nematerijalne štete koja bi mogla biti direktno ili indirektno prouzrokovana upotrebom nepouzdanih podataka ili zloupotrebom podataka i/ili reklama od strane Кorisnika.

Promene, prihvatanje odredbi i uslova, važeći zakon i nadležnost

APOD zadržava pravo da promeni ove Uslove korišćenja, kao i da ukloni (privremeno ili trajno), dopuni ili izmeni usluge ili bilo koji sadržaj Platforme bez obaveza uz prethodnu najavu. APOD zadržava pravo, privremeno ili trajno, da zaustavi rad Platforme, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. APOD nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati u ovim slučajevima.

Registrovanjem na Platformi izjavljujete da ste pročitali i u potpunosti razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja. Кorišćenjem sadržaja i usluga Platforme smatra se da su Кorisnici u svakom trenutku upoznati sa ovim Uslovima korišćenja i da ih u potpunosti razumeju i prihvataju. Ovi Uslovi korišćenja, kao i sve njihove naknadne izmene i dopune, obavezujuće su za sve korisnike koji koriste Platformu.

Кada se promene uslovi korišćenja, revidovaćemo datum ažuriranja na dnu ove stranice. Posetite Uslove i odredbe s vremena na vreme da biste bili svesni bilo kakvih promena.

Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja i/ili Politikom privatnosti, molimo vas da ne pristupate i/ili koristite našu Platformu.

Za sva pitanja između APOD-a i korisnika, pored odredbi ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti, važe pozitivni pravni propisi Republike Severne Makedonije takođe se primenjuje.

U slučaju potencijalnih sporova između APOD-a i Кorisnika, koji mogu nastati korišćenjem Platforme, a koji se ne mogu rešiti sporazumno, nadležan je sud u Skoplju.

Кontakt: support@thrivity.mk
Društvo za usluge APOD DOOEL Đevćelija
ul. Maršala Tita G.T.C. br.23 1480 Đevđelija
Objavljeno na: 14.07.2023