Mentorimi

Metodologjia në hapa – analiza e dizajnit organizativ momental,caktimi i anëve të dobëta të biznesit (struktura, proceset, procedurat, sistemet, etj.) dhe propozim për përmirësimin e tyre me qëllim realizimin e pritjeve aktuale dhe të ardhshme të biznesit përmes planit konkret të aktiviteteve.

ZHVILLIMI I AFTËSIVE TË LIDERIT

ZHVILLIMI I BIZNESIT

ZHVILLIMI I AFTËSIVE TË LIDERIT

Sesionet e mentorit për të zhvilluar aftësi të veçanta të liderit.

Transferimi joformal i njohurive dhe mbështetjes psikologjike në lidhje me punën, obligimet, përgjegjësitë dhe aftësitë e nevojshme për menaxhimin e organizatës / biznesit.

ZHVILLIMI I BIZNESIT

Mentorimi në fushat specifike – zhvillimi i mundësive ose sfidave të biznesit në biznes, përcaktimi i qëllimeve dhe monitorimi i zbatimit.

Sesionet e punës një-në-një ku analizohen dhe diskutohen aktivitetet dhe miratohen vendimet (nga klienti) në lidhje me fushat specifike të dakorduara paraprakisht që lidhen me nevojat e biznesit.

Ju nevojiten më shumë informacione?

Na kontaktoni